Deklaracja dostępności – 31.03.2024

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu, ul Biernackiego 4a

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych);
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • możliwość ustawienia kontrastu (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • mapa witryny,
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu na górze strony internetowej.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony, adres poczty e-mail: sds_mielec@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 787 46 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Pomieszczenia ŚDS w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a mieszczą się w budynku jednokondygnacyjnym – parterowym. Budynek posiada 2 wejście, od strony ogrodu, tzw. wyjście ewakuacyjne. Budynek nie posiada windy – nie ma potrzeby architektonicznej.

 

Opis dostępności wejść do budynku

Do budynku, w którym mieści się ŚDS w Mielcu można dostać się wejściem głównym od ul. Niepodległości. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Drzwi nie są automatycznie otwierane, częściowo przeszklone. W budynku umiejscowiony jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd wyposażony w niskie nachylenie, na który można wjechać z pozycji chodnika. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego korytarza.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Punkt informacyjny znajduje się w pokoju administracyjnym, w biurze Kierownika ŚDS w Mielcu oraz pokoju pracownika socjalnego.

 

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych

ŚDS w Mielcu posiada pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku ŚDS Mielec przy ul. Biernackiego 4a, można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.
Pies asystujący/pies przewodnik powinien być odpowiednio wyszkolony oznaczony, w szczególności powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych.
Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/psa przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia

cww trust seal