ŚDS Mielec

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy. 

 

bg

 

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.:
Niezbędną opiekę.
Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne.
Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w  zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii.
Bezpłatne śniadanie i możliwość zjedzenia obiadu w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod

numerem telefonu: 17/787 46 42

 

 

 

RODO

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) udostępnia się dane wyznaczonego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu ul.Biernackiego 4A, 39-300 Mielec – Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pana Mariana Babiński, adres do kontaktu e-mail inspektorsdsmielec1@interia.pl

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu ul.Biernackiego 4A, 39- 300 Mielec e-mail: sds_mielec@interia.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektorsdsmielec1@interia.pl 
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.
  4. Odbiorcą danych osobowych będzie osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, którym ujawnia się dane osobowe w celu realizacji usług Środowiskowego Domu Samopomocy, np.: wynajem autokaru, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne ŚDS itp.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu.

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow