ŚDS Mielec

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy. 

 

bg

 

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.:
Niezbędną opiekę.
Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne.
Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w  zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii.
Bezpłatne śniadanie i możliwość zjedzenia obiadu w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod

numerem telefonu: 17/787 46 42

 

 

 

RODO

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) udostępnia się dane wyznaczonego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu ul.Biernackiego 4A, 39-300 Mielec – Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pana Mariana Babiński, adres do kontaktu e-mail inspektorsdsmielec1@interia.pl

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu ul.Biernackiego 4A, 39- 300 Mielec e-mail: sds_mielec@interia.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektorsdsmielec1@interia.pl 
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.
  4. Odbiorcą danych osobowych będzie osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, którym ujawnia się dane osobowe w celu realizacji usług Środowiskowego Domu Samopomocy, np.: wynajem autokaru, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne ŚDS itp.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu.

 

cww trust seal